MINIATURA

To nowy konkurs narodowego Centrum Nauki, obejmujący pojedyncze działania naukowe, służące realizacji badań podstawowych.

MINIATURA przeznaczona jest dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego. Nie mogą one też być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże post-doc, finansowane ze środków NCN.

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony).

Reklama

W konkursie nie ma bowiem wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców nie będących pracownikami jednostki, w której wykonywany jest grant. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Czas trwania projektu w konkursie może wynosić 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia. Finansowanie projektu może wynieść od 5000 zł do 50000 zł przy 10 proc. kosztów pośrednich.

Wnioski mają podlegać jednoetapowej ocenie formalnej i merytorycznej, zaś środki na zakwalifikowane projekty przyzna dyrektor NCN w czasie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku projektowego. Nabór ma być bowiem prowadzony w  sposób ciągły, zaś przyjmowanie pierwszych wniosków zacznie się 3 kwietnia 2017 roku. Budżet konkursu to 12 mln zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej